Jornades de Controvèrsia Sòcio-Científica i Recerca i Innovació Responsable

Ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir.

L’objectiu de les jornades és oferir als professionals de l’educació eines i enfocs pràctics per ajudar els alumnes a posicionar-se com a ciutadans en dilemes o qüestions participades per models científics (transgènics, nanotecnologia, sostenibilitat, …) de manera que aprenguin les ciències de manera connectada al món que els envolta.

Les jornades van tenir lloc els dies  21 Octubre, 4 de novembre i 25 de novembre de 2015 i s’hi aportaren marcs didàctics i experiències didàctiques de treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques (CSC)* i  Recerca i Innovació Responsable (RRI)**, en diverses ponències d’experts educatius de diferents àmbits (projectes d’innovació europeus, universitats, professors de secundària) per ajudar el professorat a respondre les preguntes que es fa: Com connectar els models científics amb els contexts reals? Com ajudar els alumnes a usar coneixements científics en dilemes del dia a dia? Com treballar productivament amb debats? Com ajudar l’alumnat a ser crític amb la informació? Com avaluar activitats sobre controvèrsies? Quines controvèrsies estan connectades amb el currículum? Quins tipus d’activitats podem aplicar?

Aquest espai web recull els materials generats a les jornades per al seu ús i consulta per part de docents o altres professionals de l’educació en ciències que vulguin aprofundir en el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques.

Perquè aquestes jornades? A qui van dirigides?

Ensenyar ciències o tecnologia  no vol dir necessàriament formar científics, sinó que implica formar ciutadans capaços de prendre decisions en contextos participats per models científics. La sostenibilitat alimentària, la nanotecnologia, les TIC, les ciutats intel·ligents, els transgènics, etc…són temàtiques en les que els nostres alumnes s’hauran de poder posicionar com a individus en un futur molt proper, en decisions en les que els valors socials i personals i els fonaments científics interactuen de forma complexa amb habilitats com l’argumentació o la valoració de riscos. Les jornades van dirigides a professorat de secundària en actiu de qualsevol àrea, ja sigui científico-tecnològica, social, lingüística… i són també obertes a l’assistència de professionals d’àmbits relacionats amb l’educació i l’ensenyament de les ciències.


*Controvèrsies Sòcio-Científiques (CSC, – o SSI en les seves inicials en anglès): Dilemes o conflictes en els que els els models científics es troben contextualitzats amb aspectes ètics, socials o fins i tot legals, convertint la presa de decisions en un procés d’argumentació complex i amb resposta oberta.

**Recerca i Innovació Responsable (RRI en les seves inicials en anglès): la pràctica de la ciència i la innovació amb la societat i per a la societat, incloent la societat en les etapes inicials dels processos d’investigació i innovació per alinear els seus resultats amb els valors de la societat.

Publicació dels resums de les ponències a la Revista Ciències

La revista Ciències ha publicat en forma d’articles els resums de les ponències elaborats per els mateixos autors. Els articles estan disponibles en obert a la pàgina web de la revista:

.

.

.

.

.

 

Guies CSCFrame per al treball integrat de llengua, contexts, i models científics en CSC. Jordi Domènech.

Es proposen eines i estratègies de suport al professorat i l’alumnat per al treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques partint de dilemes en una seqüència estandaritzada de Lectura-Debat-Assaig. Les eines proposades configuren el marc CSCFrame i inclouen exemples d’assajos, rúbriques per a l’avaluació, plantilles per a l’escriptura i per al debat, etc… Es comenten exemples i els resultats de l’aplicació.